Lexus NEW ES

Lexus NEW ES 重塑型格造型 新世代男士必備產物

Lexus NEW ES 重塑型格造型  新世代男士必備產物 新世代男士象徵 誓不妥協 新世代男士的魅力自信,來自誓不輕易妥協的堅持,成為備受推崇的全新男士典範。Lexus NEW ES擁有共同理念,為新世代男士的必備產物 - The New Essential,內與外都得以全面優化,外形型格兼玩味,感覺更年輕活力。 NEW ES同樣不只著墨於內在的舒適豪華,其外... » 內容

Lexus NEW ES 重塑型格造型

Lexus NEW ES 重塑型格造型 Lexus 打造的NEW ES,被重新定義為新世代男士的象徵,成為男士們必備的最新產物 - The New Essential。外形設計得以全面優化,感覺更... » 內容
視像新聞
» 更多
客戶車盤推介