Prix de Hong Kong

Prix de Hong Kong 慈善晚會籌得2,500萬支持弱勢社團

Prix de Hong Kong 慈善晚會籌得2,500萬支持弱勢社團 Roger Dubuis 羅傑杜彼支持由 Bill Crews 基金有限公司於 2012 年 6 月 22 日舉辦的九龍北區扶輪社「Prix de Hong Kong」慈善晚會。機構於晚會中總共籌得超過 2,500 萬港元,以支持弱勢社團兒童中心 The Hub Hong Kong 的發展。Roger Dubuis... » 內容
視像新聞
» 更多
客戶車盤推介